Published on in Vol 25 (2023)

This is a member publication of University of Toronto

Preprints (earlier versions) of this paper are available at https://preprints.jmir.org/preprint/47217, first published .
Evaluation of the Current State of Chatbots for Digital Health: Scoping Review

Evaluation of the Current State of Chatbots for Digital Health: Scoping Review

Evaluation of the Current State of Chatbots for Digital Health: Scoping Review

Jia Xue   1, 2, 3 , PhD ;   Bolun Zhang   2, 3 , MA, MI ;   Yaxi Zhao   2, 3 * , MA ;   Qiaoru Zhang   3, 4 * , BA ;   Chengda Zheng   3 * , MI ;   Jielin Jiang   3 * , MI ;   Hanjia Li   3 , MMST ;   Nian Liu   3 , MI ;   Ziqian Li   3 , MI ;   Weiying Fu   3 , MI ;   Yingdong Peng   3 , MI ;   Judith Logan   5 , MA, MLiS ;   Jingwen Zhang   6 , PhD ;   Xiaoling Xiang   7 , PhD

1 Factor Inwentash Faculty of Social Work, University of Toronto, Toronto, ON, Canada

2 Faculty of Information, University of Toronto, Toronto, ON, Canada

3 Artificial Intelligence for Justice Lab, University of Toronto, Toronto, ON, Canada

4 Faculty of Arts and Science, University of Toronto, Toronto, ON, Canada

5 John P Robarts Library, University of Toronto, Toronto, ON, Canada

6 Department of Communication, University of California Davis, Davis, CA, United States

7 School of Social Work, University of Michigan, Ann Arbor, MI, United States

*these authors contributed equally

Corresponding Author:

  • Jia Xue, PhD
  • Factor Inwentash Faculty of Social Work
  • University of Toronto
  • 246 bloor street
  • Toronto, ON, M5S 1V4
  • Canada
  • Phone: 1 416 946 5429
  • Email: jia.xue@utoronto.ca